tel.:

+48 600 48 55 62

email:

federacja@wp.pl

 

Menu:

 
 

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych
(Tekst jednolity)

 Rozdział I 
Postanowienia ogólne

 Stowarzyszenie nosi nazwę Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

  1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania idei integracji środowiska  przedsiębiorców lokalnych oraz wpływu na ego rozwój, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
  2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 18. Terenem działania stowarzyszenia jest województwo śląskie.
  3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
  4. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak z obowiązującymi przepisami.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

  8. Celami Stowarzyszenia są:

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12.  Stowarzyszenie posiada członków:

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

14.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu,

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

19.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

20.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek

21.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa yborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat,

- na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

25.  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia

26.  Władzami Stowarzyszenia są:

27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wyjątek stanowią pierwsze władze Stowarzyszenia, których kadencja trwa 1 rok.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.

37. Do kompetencji Zarządu należy:

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

39. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

41. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

  42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

43. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.